De Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

De opdrachtgever voor deze opdracht is de gemeente Eindhoven.

De Challenge

Deze Design Sprint was onderdeel van een van tien gemeentelijke proeftuinen die als doel hebben zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte.

Dit inzicht helpt om de zorg informatiegestuurd en gebiedsgericht te kunnen inzetten – oftewel: de juiste zorg op de juiste plek. Concreet had de Design Sprint een drietal doelen: het op gang brengen van een nuttige discussie over de invulling van het begrip ‘(psychische) kwetsbaarheid’, het vormen van een voorstel van een bruikbaar instrument waarmee inzicht in die groep verkregen kan worden, en het op een rij krijgen van relevante databronnen en indicatoren.

De Aanpak

Voor dit traject is een Design Sprint gedaan om de vraag te vertalen in een prototype. Dit proces is samen uitgevoerd met de samenwerkingspartners van de gemeente Eindhoven. Na een positieve validatie is er gewerkt aan de doorontwikkeling om het om te zetten in een werkende oplossing.

Het Resultaat

Er ligt een oplossing voor het inzichtelijk maken van de psyschische kwetsbaren in de gemeente en een vertrekpunt voor een integrale gebiedsgerichte aanpak gebaseerd op de 4 tredes van de OGGZ ladder. Dit komt samen in de applicatie die op buurt en wijk niveau de belangrijkste indicatoren voor kwetsbaren laten zien.

4

Vier tredes

4

Domeinen: Bestaansvoorwaarden, Veiligheid, Relaties en Gezondheid en middelengebruik.

9

Leefgebieden

75

Indicatoren

 

Maatschappelijk vraagstuk

De doelstelling was het verkrijgen van (in)zicht in de doelgroep van inwoners met een (psychische) kwetsbaarheid via een monitor op basis waarvan informatie-gestuurde en gebiedsgerichte inzet van outreachend werk mogelijk is om personen met een (psychische) kwetsbaarheid in een zo vroeg mogelijk stadium te voorzien van de benodigde zorg en ondersteuning.

Om te bepalen wat de opgave is in de doorontwikkeling van outreachend werk en om aansluiting te vinden bij wat er daadwerkelijk speelt in Eindhoven, is een goede analyse van deze doelgroep noodzakelijk. Daar draagt de inzet vanuit deze proeftuin aan bij. Vanuit drie domeinen, met ieder hun eigen (keten)partners:

 • Sociaal Domein (zorg voor meest kwetsbaren)
 • Intelligence (informatiegestuurd en gebiedsgericht werken)
 • Veiligheid (verbinding van zorg en veiligheid).

Eindhoven is één van de 10 proeftuinen in Nederland die deelnemen aan het landelijk traject ‘Zicht op de doelgroep’ van het actieprogramma ‘Lokale initiatieven mensen met verward gedrag ‘van ZonMw Ontwikkeling van deze monitor is de onderzoekende kant: draagt het bij aan het beter kunnen aansturen en inzetten van het Outreachend Werk om kwetsbare mensen eerder en gerichter te kunnen ondersteunen en begeleiden? En hoe moet dit dan een plek krijgen in de gewenste ontwikkelingen?

In deze Eindhovense proeftuin staat de vraag centraal of het mogelijk is om de inzet van Outreachend Werk meer informatie-gestuurd en gebiedsgericht aan te sturen op basis van een beter inzicht in de omvang van (psychische) kwetsbaarheid in de buurten en wijken van Eindhoven.

Het conceptueel kader van dit instrument is ontleend aan de OGGZ-ladder (Wolf, 2006). Deze is geënt op het proces van sociale in- en uitsluiting van kwetsbare burgers en bestaat uit vijf treden. Onderscheiden worden risicogroepen in de algemene bevolking (treden 0,1 – deze groepen zijn in deze monitor samengevoegd), groepen kwetsbare mensen in de gemeenschap en (weer) onder dak (trede 2), groepen kwetsbare mensen in instituties (trede 3) en groepen kwetsbare mensen zonder dak (trede 4).

Iedere trede is onderverdeeld in vier domeinen, welke zijn onderverdeeld in leefgebieden: bestaansvoorwaarden (huisvesting, inkomen & financiën, dagactiviteiten & werk); veiligheid (criminaliteit); relaties (familie en sociale relaties); en gezondheid en middelengebruik (lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, middelengebruik). Ieder leefgebied wordt uitgedrukt in een of meerdere indicatoren. Enkele van deze leefgebieden zijn niet op alle treden van toepassing.

Meer informatie?

Bekijk het Webinar :

Het Resultaat

 • Uitwerking van model kwetsbaren

  Op basis van de OGGZ ladder is een concrete invulling gegeven aan kwetsbaarheid waarmee de gemeente inzicht kan krijgen in de mate van kwetsbaarheid per buurt en wijk. Op basis van de 4 tredes, 4 domeinen, 7  en 75 indicatoren kunnen kan de applicatie gevuld worden.

 • Integrale gebiedsgerichte aanpak

  Concreet had het project een drietal doelen: het op gang brengen van een inhoudelijke discussie over de invulling van het begrip ‘(psychische) kwetsbaarheid’, het vormen van een voorstel van een bruikbaar instrument waarmee inzicht in die groep verkregen kan worden, en het op een rij krijgen van relevante databronnen en indicatoren. Na een positieve validatie bleek dat de applicatie met name een integrale aanpak voor gebiedsgericht werken biedt en de mogelijkheid om zorg informatiegestuurd in te zetten – oftewel: de juiste zorg op de juiste plek.

 • Volledig zonder privacygevoelige informatie

  Er werdt gedacht dat er heel veel persoonsgegevens bij betrokken zouden moeten zijn, maar uit de validatie van betrokken experts bleek dat juist integrale wijkgerichte data erg nuttig is voor de integrale gebiedsaanpak. De impact door te intervenieren op buurtniveau is groter dan op persoonsniveau. Een grote meerwaarde was ook signalering uit de data in combinatie met duiding (gesprekken) met professionals uit de wijken.

De Data

Bij de ontwikkeling van de applicatie van de Maatschappelijke Opvang is gebruik gemaakt van ondermeer de volgende databronnen:

CBS Data

Voor enkele indicatoren, waaronder “Voortijdige schoolverlaters” en “Aantal tienermoeders”.

Maatschappelijke Opvang data

Van de afdeling Maatschappelijke Opvang zijn de datasets rondom maatwerk, buitenslapers en basisopvang gebruikt.

Inwonersenquete

Data rondom beleving van oa. woonoverlast en mantelzorg.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie: