De Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

De opdrachtgever voor deze opdracht is de gemeente Eindhoven. Verder is er samengewerkt met Leger des Heils, Spring Plank, Ervaring die Staat, NEOS en WijEindhoven.

De Challenge

Een van de taken van de gemeente Eindhoven is het organiseren van maatschappelijke opvang. de zorg voor dak- en thuislozen, niet alleen van de stad Eindhoven maar ook van omliggende gemeenten en landelijke toegang. Om de gemeentelijke taak beter uit te kunnen voeren wil de gemeente inzicht in de bewegingen van cliënten in de opvang met als doel de preventie, basiszorg, maatwerkzorg en nazorg. Centrale vraag was: ‘Hoe gaan we zicht krijgen op dak- en thuislozen om op basis daarvan de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de benodigde ondersteuning en grip te krijgen en houden op de kosten daarvan’

De Aanpak

Voor dit traject is een Design Sprint gedaan om de vraag te vertalen in een prototype. Dit proces is samen uitgevoerd met de samenwerkingspartners van de gemeente Eindhoven. Na een positieve validatie is er gewerkt aan de doorontwikkeling om het om te zetten in een werkende oplossing.

Het Resultaat

Er ligt een oplossing voor het inzichtelijk maken van de dak- en thuislozen in de gemeente. Hiervoor vind er informatieuitwisseling plaats met de samenwerkingspartners van de gemeente – die de opvang, zorg en reintegratie begeleiden.

30

Aantal buitenslapers

50

Gemiddelde inloop per dag

317

Personen in de nachtopvang (jaar)

1600

Aantal dossiers bij regieteam

Deelnemende partners

Maatschappelijk vraagstuk

Een grote stad als Eindhoven heeft meerdere locaties voor nachtopvang om dak- en thuislozen die acute hulp nodig hebben op te vangen. Maar er is ook een groep van ‘buitenslapers’ die buiten beeld vallen. Voor een effectieve aanpak en ondersteuning is het krijgen van inzicht een belangrijke eerste stap. Hoe combineer je observaties van verschillende zorgaanbieders om te komen tot een zo volledig mogelijk beeld van de dak- en thuislozen in uw stad?

Het doel van maatschappelijke opvang is het reïntegreren van dak- en thuislozen in de maatschappij. Door het inzichtelijk maken van de verschillende persona’s en hoe de maatschappelijke opvang gebruikt wordt kan vervolgens hiervan  geleerd worden wat wel en wat niet werkt en inzicht in de effectiviteit van de verschillende aanpakken.

Dit kan vervolgens met de maatschappelijke partners besproken worden om zo de maatschappelijke opvang beter te organiseren. Bekijk hier onder de visie van de gemeente Eindhoven op de maatschappelijke opvang:

Meer informatie?

Bekijk het Webinar :

Het Resultaat

  • Inzichten in gebruik Maatschappelijke Opvang

    De gebruikers van de gemeente en de maatschappelijke partners kunnen snel inzicht krijgen in het gebruik van de maatschappelijke opvang: aantallen, locaties, en kenmerken van de personen.

  • Data anoniem gecombineerd

    Alle data van de verschillende zorgaanbieders en maatschappelijke partners worden geanonimiseerd maar wel gecombineerd verwerkt in de applicatie. Hiermee kunnen er wel analyses over personen in de maatschappelijke opvang gedaan worden, zonder tot individueel herleidbare data te gebruiken.

  • Zorgpaden van Maatschappelijke Opvang

    Via stroomschema’s en filters kan inzicht verkregen worden in welke paden de personen in de Maatschappelijke Opvang gebruiken. Daarvan kan vervolgens zicht verkregen worden op mogelijke capaciteitsinschatting, effectiviteitsbeoordeling en afstemming met de samenwerkingspartners.

De Data

Bij de ontwikkeling van de applicatie van de Maatschappelijke Opvang is gebruik gemaakt van ondermeer de volgende databronnen:

Suite voor Sociaal Domein

Voor het bepalen van lopende trajecten

Slaaplijsten

Voor het bepalen van nachtopvang.

WijPortaal

Nazorg en begeleiding bij reïntegratie

Specifieke lijsten voor inloop, begeleiding, maatwerk (van de verschillende maatschappelijke partners). Alle data is geanonimiseerd in het systeem verwerkt.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie: