Waarom Design Sprints?

Wij doen Design Sprints om in vijf dagen van maatschappelijke opgave naar een toetsbaar en werkend prototype van een datagedreven oplossing te komen. Een Design Sprint geeft een flinke boost als jullie je al een lange tijd blindstaren op een complex maatschappelijk probleem, of wanneer jullie al veel hebben gebrainstormd en geschreven, maar de oplossing in die fase is blijven steken. Met andere woorden: Design sprints zijn een uitstekende manier om uit de nadenk-stand en in de actie-stand te komen. Als wij met jullie aan de slag gaan, formuleren we een challenge die we door middel van een prototype gaan toetsen. Een sprint kan eigenlijk alleen maar slagen: werkt het getoetste idee? Dan pakken we door richting ontwikkeling. Werkt het idee niet? Dan zijn we daar in een korte tijd achter gekomen zonder grote risico’s en grote investeringen, en kunnen we een nieuwe koers verkennen.

‘Een Design Sprint is een perfecte methode om als gemeente direct aan de slag te gaan met datagestuurd werken.’ Lees het hele interview. 

“Shintō Labs is voor mij een sterke partner om mee te sparren. Samen kijken we hoe we data op het juiste moment kunnen inzetten.’ Lees het hele interview.

‘Voor gemeenten is het de kunst om slim met elkaar samen te werken zodat je niet allemaal het wiel hoeft uit te vinden.’ Lees het hele interview.

Wat is een Design Sprint?

Een Design Sprint is een cocreatie methode om mogelijke oplossingen te verkennen voor maatschappelijke vraagstukken. In een hele korte tijd ga je met een klein team aan de slag om de problematiek te bespreken, oplossingen te ontwerpen in samenwerking met de belangrijkste stakelholders van binnen en buiten uw organisatie. Shintō Labs voegt bovendien een data-dimensie toe aan deze aanpak om het te laten aansluiten bij datagedreven sturing. Daarbij moet je denken aan data-inventarisatie, data-analyse, data-science, verkenning van mogelijke algoritmes en – uiteraard – privacy aspecten. De tools of our trade? R / Python / Shiny en uiteraard ons Stratum Analytics Platform. En dit alles in 5 dagen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Een team van ervaren professionals, ons Stratum Analytics Platform met kant en klare intelligente modules, en een flinke dosis enthousiasme. Bovendien delen we al onze kennis met alle klanten om van elkaar te leren, het wiel niet opnieuw uit te vinden en effectievere oplossingen te ontwerpen.

Hoe werkt een Design Sprint?

De Shintō Labs Design Sprint is een proces van vijf dagen, verspreid over twee weken. Iedere dag draait om één thema, en sluiten we af met een duidelijk resultaat. Daarover hieronder meer. Het is een lean aanpak die zijn oorsprong vindt bij Google Ventures. De door hun ontwikkelde Design Sprint hebben wij als vertrekpunt genomen en aangepast voor gebruik binnen de datagedreven publieke sector. Een Design Sprint werkt het best met een divers team, waarin verschillende expertises samenkomen.

Het Sprintteam

De volgende rollen schuiven aan bij onze Design Sprints: de Sprint Master faciliteert de sprint, schrijft en tekent mee, stelt de juiste vragen, en bewaakt het proces. De Data Scientist is verantwoordelijk voor het prototype, en zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is voor het bouwen van het prototype aanwezig is. Voor deze twee rollen zorgen wij. Jullie zorgen voor een Beslisser; dat is iemand die de challenge van binnen en van buiten kent en in staat is om, aangemoedigd door de Sprint Master, knopen door te hakken als dat nodig is. Daarnaast zorgen jullie voor inhoudelijke kennis en sparringpartners. Denk daarbij aan teamleden met domeinkennis, maar ook aan collega’s met een achtergrond in IT. Zo bestaat het Design Sprint team uit zes tot acht mensen. Daarnaast vliegen we op verschillende punten in het proces waar mogelijk experts in. Zij kunnen ons helpen de challenge te doorgronden, maar kunnen als ‘outsider’ ook een verfrissend nieuw perspectief bieden.

Sprintmaster Mignon Wuestman bezig met de Value Proposition Design

Sprintdagen

We beginnen een Design Sprint altijd met een Big Challenge die al voor aanvang van de sprint geformuleerd is. Een aantal voorbeelden van Big Challenges waar we mee gewerkt hebben:

Slim data inventariseren, analyseren en presenteren voor…

  • Inzicht in de stapeling van zorg en het gebruik van zorgvoorzieningen, zodat we een inschatting kunnen maken hoe hulpverlening het beste georganiseerd kan worden
  • Inzicht in jeugdoverlast ter preventie van jeugdcriminaliteit
  • Inzicht in de ervaringen van dak- en thuislozen om op basis daarvan de kwaliteit van zorg te verbeteren
  • Zicht op de ondermijnende structuur van ondernemingen in de wijk om gericht interventies te plegen en de structuur te doorbreken
  • Objectieve criteria om bedrijven in de zuivelsector als ‘verhoogd risicobedrijf dierwelzijn’ aan te merken

Design Sprint – Dag 1: het maatschappelijke probleem doorgronden

Dag 1 staat volledig in het teken van het gezamenlijk begrijpen van de Big Challenge: wat is de stip op de horizon? Wanneer is dit project geslaagd? Wat is er misgegaan als dit project in een bureaula eindigt? Hoe ging men voorheen om met deze challenge? Zulke vragen behandelen we niet alleen om zelf een beter begrip van de complexiteit van de challenge te krijgen, maar ook om de scope van de sprint te definiëren en om ervoor te zorgen dat we als team geen blinde vlekken hebben. Aan het eind van de dag hebben we samen de scope van de sprint overzichtelijk in beeld gebracht, en hebben we geformuleerd welke vragen we met deze sprint precies willen kunnen beantwoorden.

Design Sprint- Dag 2: divergeren en nieuwe ideeën ontwerpen

Dag 2 staat in het teken van het verzamelen van ideeën. We verkennen verschillende oplossingen, en laten ons inspireren door voorbeelden uit heel andere omgevingen. Aan het eind van de dag hebben we meerdere potentiele oplossingen gevonden voor de big challenge. Ook gaan we de mogelijke databronnen nader bekijken en indicatoren verkennen om een goed beeld te krijgen van wat de oplossing idealiter zou moeten kunnen.

Cocreatie: de gebruikers ontwerpen mee aan het prototype

Design Sprint – Dag 3: evaluatie van de ontwerpen en beslissingen nemen

Op dag 3 evalueren we de gevonden oplossingen. We kiezen de beste elementen van verschillende oplossingen, en bepalen hoe die elkaar kunnen aanvullen. Dit verwerken we tot een storyboard dat de gekozen oplossing weergeeft.

Design Sprint – Dag 4: ontwerp een prototype in één dag

Op dag 4 van de Design Sprint gaat de data scientist aan de slag. Met het storyboard als basis werkt de data scientist een prototype uit, en presenteert dit aan het einde van de dag aan het sprintteam. Dat prototype is niet slechts een stel plaatjes met een goed verhaal – een Shintō Labs Design Sprint prototype is een interactief prototype dat werkt, en waar gebruikers zelf aan de knoppen kunnen draaien. Dat is dan ook precies wat we op dag 5 gaan doen: we nodigen verschillende potentiele gebruikers uit, leggen hen het prototype voor, en gaan met ze in gesprek.

Design Sprint – Dag 5: valideren

In deze validatiesessies gaan we op zoek naar antwoorden op de sprintvragen die we op dag 1 van de Design Sprint geformuleerd hebben. Aan het einde van de dag besluiten we samen of het prototype inderdaad kan leiden tot een oplossing voor de big challenge, en of het voldoende basis vormt om dit pad voort te zetten in een vervolgproject: de Solution Rush.

Waarom Shintō Labs?

Wij kennen de Design Sprint zoals die vanuit Google Ventures ontwikkeld is, and made it better. Waar de oorspronkelijke Design Sprint ontworpen is om in een zo breed mogelijk scala aan situaties toepasbaar te zijn, werken wij in een specifieke context. Wij werken binnen de publieke sector, en denken in data. De Shintō Labs Design Sprint is dan ook zo ingericht dat het proces perfect aansluit bij de Nederlandse overheid, en we praten al vanaf dag 1 over data, datavisualisaties en data-analyses. We besteden aandacht aan het inventariseren van waardevolle en haalbare databronnen en passen deze databronnen direct toe in het prototype. Daarnaast bespreken we hoe de big challenge zich verhoudt tot de dynamiek binnen de organisatie van de Nederlandse overheid. Wij weten dat innovatie meer is dan technologie alleen en dat het goed laten landen van zo’n innovatie geen afterthought is. Daarom helpen we jullie om innovatie te laten aansluiten bij bestaande processen en de manier waarop jullie organisatie werkt, en besteden we veel aandacht aan het bepalen van waarde voor de verschillende betrokken partijen.

Klanten

Wij hebben Design Sprints uitgevoerd voor:

Sprint Stories

Shintō Labs heeft inmiddels meer dan 30 Design Sprints uitgevoerd voor centrale en lokale overheid in het ruimtelijk, veiligheid en sociaal domein.

Enkele voorbeelden van Design Sprint:

Wil je meer weten?

Lees meer over Design Sprints in onze Blogs:

Of lees het originele boek van Jake Knapp waar onze Design Sprint door is geïnspireerd (Shintō Labs heeft de Design Sprint aanpak van Google Ventures gelokaliseerd en aangepast voor datagedreven sturing in de overheid).

Whitepaper ‘Van maatschappelijke opgave naar datagedreven toepassing’

In dit white paper beschrijven we een aanpak gebaseerd op design thinking en de lean startup methode. Deze aanpak is gelokaliseerd naar de context van de overheid waarbij onder andere het valideren van data hypotheses, het vaststellen van privacy consequenties en de verhouding van kosten en baten, in zo kort mogelijke tijd inzichtelijk gemaakt wordt. We laten zien hoe u dit kunt toepassen binnen uw organisatie en geven bovendien illustratieve voorbeelden zodat u hier direct mee aan de slag kunt.

Vul het formulier in om het white paper aan te vragen!

Vraag het whitepaper aan!