Webinar ‘Zicht op mensen met een (psychische) kwetsbaarheid’

Integrale samenwerking voor gebiedsgerichte aanpak

In de zomer van 2021 hebben we samen met de gemeente Eindhoven een Design Sprint uitgevoerd rondom het thema ‘kwetsbare personen’ in de samenleving. Deze Design Sprint was onderdeel van een van tien gemeentelijke proeftuinen die als doel hebben zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte.

Dit inzicht helpt om de zorg informatiegestuurd en gebiedsgericht te kunnen inzetten – oftewel: de juiste zorg op de juiste plek. Concreet had de Design Sprint een drietal doelen: het op gang brengen van een nuttige discussie over de invulling van het begrip ‘(psychische) kwetsbaarheid’, het vormen van een voorstel van een bruikbaar instrument waarmee inzicht in die groep verkregen kan worden, en het op een rij krijgen van relevante databronnen en indicatoren.

Lessen uit de Sprint

Tijdens het webinar komen de volgende vragen en ‘lessons learned’ aan bod:

  • wat kunnen we doen om zicht te krijgen op de doelgroep van outreachend werk?
  • hoe kan data bijdragen aan de aanpak van outreachend werk?
  • lessen uit de Design Sprint, en uit het uitgebreide vervolgonderzoek op basis van het prototype (in het kader van de proeftuinen van ZonMW)
  • lessen uit de verschillende regionale proeftuinen op het gebied van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid

Sprekers

Aan het woord komen Moniek Veldhoven (Manager Zorg en Veiligheid), Jeroen van de Ven (projectleider en specialist Veiligheid), Carien van Caam (senior beleidsmedewerker sociaal domein) en Mignon Wuestman (data scientist en projectleider) bij Shintō Labs. Tijdens dit webinar vertellen zij hoe het idee is ontstaan, hoe vervolgens via een Design Sprint een prototype is gebouwd, hoe dit prototype werkt en hoe ethische aspecten meegenomen zijn in het ontwerp.

Opnames en presentatie

Vul het formulier in voor toegang tot de opnames en de presentatie!