Tag Archief van: sociaal domein

Webinar ‘Zicht op mensen met een (psychische) kwetsbaarheid’

In de zomer van 2021 hebben we samen met de gemeente Eindhoven een Design Sprint uitgevoerd rondom het thema ‘kwetsbare personen’ in de samenleving. Deze Design Sprint was onderdeel van een van tien gemeentelijke proeftuinen die als doel hebben zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte. Dat inzicht helpt om de zorg informatiegestuurd en gebiedsgericht te kunnen inzetten – oftewel: de juiste zorg op de juiste plek. Concreet had de Design Sprint een drietal doelen: het op gang brengen van een nuttige discussie over de invulling van het begrip ‘(psychische) kwetsbaarheid’, het vormen van een voorstel van een bruikbaar instrument waarmee inzicht in die groep verkregen kan worden, en het op een rij krijgen van relevante databronnen en indicatoren.

Het begrip ‘kwetsbaarheid’

Tijdens de Design Sprint hebben we uitgebreid stilgestaan bij het begrip ‘(psychisch) kwetsbaren’. Dit is een term die bij iedereen associaties oproept, maar moeilijk te definiëren is. Daarnaast is het een heel gelaagd begrip, waar eigenlijk iedereen in meer of mindere mate mee te maken kan hebben. De vraag is dus niet alleen ‘wanneer is een persoon kwetsbaar?’ maar ook ‘welke kwetsbare personen hebben extra zorg of ondersteuning nodig?’, ‘hoe komt het dat we bepaalde doelgroepen niet in beeld hebben?’. Tijdens de Design Sprint werd dan ook meerdere keren benadrukt dat naast kwetsbare personen zelf ook de sociale en fysieke omgeving van kwetsbare personen relevant is.

Lees het blog dat we geschreven hebben over deze Design Sprint:

Kwetsbare personen in de samenleving: meekijken in een Design Sprint

Lessen uit de Sprint

Tijdens het webinar komen de volgende vragen en ‘lessons learned’ aan bod:

  • wat kunnen we doen om zicht te krijgen op de doelgroep van outreachend werk?
  • hoe kan data bijdragen aan de aanpak van outreachend werk?
  • lessen uit de Design Sprint, en uit het uitgebreide vervolgonderzoek op basis van het prototype (in het kader van de proeftuinen van ZonMW)
  • lessen uit de verschillende regionale proeftuinen op het gebied van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid

Delen ervaringen

Omdat we denken dat de leerervaring en het prototype ook interessant is voor andere gemeenten organiseren Moniek Veldhoven, Jeroen van der Ven, en Carien van Caam van de gemeente Eindhoven samen met Mignon Wuestman van Shintō Labs een webinar. Tijdens het webinar vertellen zij hoe het idee is ontstaan, hoe vervolgens via een Design Sprint een prototype is gebouwd en hoe dit prototype werkt. Moniek Veldhoven is Manager Zorg en Veiligheid, Jeroen van de Ven is projectleider en specialist Veiligheid en Carien van Caam is senior beleidsmedewerker sociaal domein. Mignon Wuestman is data scientist en projectleider bij Shintō Labs.

Sprekers

Moniek Veldhoven
Manager Zorg en Veiligheid
Gemeente Eindhoven

Jeroen van de Ven
specialist en projectleider Veiligheid
Gemeente Eindhoven

Carien van Caam
Senior beleidsmedewerker sociaal domein
Gemeente Eindhoven

Mignon Wuestman
Data Scientist en projectleider
Shintō Labs

Terugkijken

Wil je dit webinar terugkijken? Vul dan het onderstaande formulier in:


Relevante links

Whitepapers

Webinars

Blogs

Testimonials

Masterclasses

Photo by Todd Diemer on Unsplash

 

 

Webinar datagedreven werken met het Dataplatform Sociaal Domein in de gemeente Ede

Van beleidsvragen naar een Dataplatform Sociaal Domein

In dit webinar vertellen Jurriaan Souer van Shinto Labs en Frank Keeris van gemeente Ede hoe je datagedreven werken in het Sociaal Domein kan faciliteren met slimme en privacy-proof oplossingen. Aan bod komen onder andere de gekozen aanpak om tot concrete resultaten te komen, het gebruik van de gerealiseerde oplossing, en relevante ethische, juridische en privacy aspecten.

Gemeente Ede zet stevig in op datagedreven werken, waarbij het onder meer de beleidsmedewerkers uit het sociaal domein maximaal wil ondersteunen bij het formuleren, evalueren en uitvoeren van hun beleid. De vragen daarbij variëren zeer. Er bestaat behoefte aan beschrijvende analyses (zoals over aantallen, doorlooptijden, routes, duur, gebruik, etc) terwijl er ook een sterke wens is om vooruit te kijken en te voorspellen, analyses die per definitie complexer van aard zijn.

Ontschotten

Verschillende afdelingen binnen het Sociaal Domein gebruikten verschillende systemen en datasets. Door data te ontschotten kan gemeente Ede beter integraal verantwoording afleggen en het helpt om de slag te maken naar betere afwegingen en sturing op basis van data. Ook kunnen zo vragen beantwoord worden, die tot voor kort nog niet konden worden beantwoord. Bijvoorbeeld vragen over het gebruik van, tevredenheid over, en de kosten van sociaal domeinvoorzieningen op huishoudniveau.

Vanuit eerdere ervaringen werden de volgende behoeften geformuleerd:

  • beter werken met geharmoniseerde en uniforme datasets
  • beter inzicht in gebruik sociaal domein, om daarmee te kunnen gaan bijsturen
  • werken met datasets, logica en rapportages in het Sociaal Domein

Dataplatform Sociaal Domein

Om dit aan te pakken heeft gemeente Ede afgelopen jaar hiervoor een centrale voorziening opgezet waarmee data-analyse kan worden uitgevoerd ten behoeve van beleids- en procesverbeteringen in het Sociaal Domein: het Dataoplatform Sociaal Domein. Het Dataplatform Sociaal Domein fungeert als een besloten bron waarmee informatiespecialisten en -analisten de benoemde vragen kunnen beantwoorden met hulp van data.

Pseudonimisering van data

Verschillende databronnen komen bij elkaar in het Dataplatform Sociaal Domein. Daarbij worden alle persoonsgegevens gepseudonimiseerd binnen het netwerk van gemeente Ede, zodat de data niet tot personen herleidbaar zijn. Alleen geautoriseerde analisten binnen gemeente Ede kunnen – in specifieke gevallen en na een zorgvuldige toets – de data weer ontsleutelen.

Data Ontsluiting: een hybride oplossing

Met hulp van een hybride oplossing – waarbij data alleen versleuteld naar de cloud gaat – kunnen de analisten op een generieke manier, specifieke datasets samenstellen en met hulp van hun eigen analyse tools (waaronder SPSS en PowerBI) verdere analyses doen. Op deze manier kunnen de analisten snel en effectief de beleidsvragen met hulp van data beantwoorden.

Sprekers

 

Frank Keeris
Informatiemanager
Gemeente Ede
dr. Jurriaan Souer
Product Strategist
Shintō Labs

Terugkijken

Wil je dit webinar terugkijken? Vul het onderstaand formulier in:

N.B. in overleg met de gemeente Ede is besloten dit webinar alleen open te stellen voor medewerkers van overheidsorganisaties. Dit zal worden gecontroleerd aan de hand van je emailadres.Zie ook

Whitepapers

Blogs

Testimonials

Kwetsbare personen in de samenleving: meekijken in een Design Sprint

Webinar Maatschappelijke Opvang: inzicht in opvang dak- en thuislozen

Shintō Labs organiseerde in samenwerking met de gemeente Eindhoven een webinar over maatschappelijke opvang, ofwel de opvang van dak- en thuislozen. Het doel van de Monitor Maatschappelijk Opvang is om snel inzicht te krijgen waar in de stad dak- en thuislozen zijn, waar  de  nachtopvang het drukst is, welke rol de Gemeente Eindhoven en de aanbieders spelen in het de begeleiding en te kijken welke aanpak het meest effectief is.

Waar zijn de dak- en thuislozen?

Een grote stad als Eindhoven heeft meerdere locaties voor nachtopvang om dak- en thuislozen die acute hulp nodig hebben op te vangen. Maar er is ook een groep van ‘buitenslapers’ die buiten beeld vallen. Voor een effectieve aanpak en ondersteuning is het krijgen van inzicht een belangrijke eerste stap. Hoe combineer je observaties van verschillende zorgaanbieders om te komen tot een zo volledig mogelijk beeld van de dak- en thuislozen in uw stad?

Effectiviteit aanpak van re-integratie

Het doel van maatschappelijke opvang is het re-integreren van dak- en thuislozen in de maatschappij. Door het inzichtelijk maken van de ‘paden’  die verschillende personen bewandelen en vervolgens hiervan te leren wat wel en wat niet werkt, krijgt de gemeente inzicht in de effectiviteit van de verschillende aanpakken.

Veel partners, veel bronnen, lastig te combineren

Een van de problemen bij de huidige werkwijze was dat het enorm veel werk kostte om antwoord op de vraag of de verschillende observaties van de verschillende zorgverleners wel te combineren zijn. Plus, ondanks alle abstracte getallen en variabelen: uiteindelijk willen we deze mensen helpen hun weg weer te vinden naar een eigen plek in de maatschappij.

Privacy

Juist omdat we zoveel met mensen bezig zijn speelt privacy natuurlijk een grote rol. We zijn gestart met een Design Sprint om te toetsen of we een toepassing konden ontwerpen die voldoende waarde toevoegt binnen de grenzen van privacy en AVG. Uitgangspunt is dat er geen persoonsgegevens gebruikt worden, maar hoe doe je dat? Wij laten zien hoe je op een correcte manier informatie kan uitwisselen zonder dat je privacy grenzen negeert.

Terugkijken

Tijdens het webinar hebben we de werkwijze van de gemeente Eindhoven toegelicht en de applicatie gedemonstreerd.  Binnenkort is het webinar terug te kijken. Wilt u ook een link naar de opnamen ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in: 

Tag Archief van: sociaal domein

Tag Archief van: sociaal domein

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op