Tag Archief van: handhaving

Webinar Monitor Kamerverhuur en Woningsplitsing

Shintō Labs organiseert in samenwerking met de gemeente Eindhoven een webinar over de Monitor Kamerverhuur en Woningsplitsing. Het doel van de monitor is snel inzicht te krijgen waar in de stad sprake is van kamerverhuur of woningsplitsing en te toetsen of dat ook past binnen het beleid en vergunningen van de gemeente

Woningbehoefte vs. woonoverlast

Een groeiende stad heeft behoefte aan meer woningen. Pandeigenaren springen daarop in door hun woningen te splitsen in kamers of zelfstandige wooneenheden. Maar dat indien dit ongecontroleerd gebeurt kan dat tot overlast voor omwonenden leiden, zeker als er overmatige concentraties van kamerpanden ontstaan.

Zicht op kamerverhuur en woningsplitsing

De gemeente Eindhoven wilde op een efficiënte manier zicht krijgen op waar er in de stad sprake is van kamerverhuur en/of woningsplitsing. Op basis van dat inzicht wilde de gemeente ook kunnen onderzoeken waar er mogelijk sprake is van oneigenlijke kamerverhuur of woningsplitsing. Om vervolgens daar actie op te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door de pandeigenaar alsnog in de gelegenheid te stellen de juiste vergunning(en) aan te vragen.

Veel bronnen en vervuilde data

Een van de problemen bij de huidige werkwijze was dat het enorm veel werk kostte om antwoord op de vraag of er sprake is van oneigenlijke kamerverhuur of woningsplitsing. Zo is er het vergunningensysteem, het zaaksysteem/DMS, het post & archiefsysteem, het systeem voor beroep- en bezwaar etc. Allemaal bronnen die geraadpleegd moeten worden, zeker ook omdat men per pand een overzicht in de tijd wil hebben (timeline).

Monitor Kamerverhuur/Woningsplitsing

We zijn gestart met een Design Sprint om te toetsen of we een toepassing konden ontwerpen die voldoende waarde toevoegt. Na een positieve validatie is vervolgens een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Daarna zijn we gestart met de bouw van de applicatie die in juli van dit jaar is opgeleverd. Met de Monitor hebben (geautoriseerde) medewerkers van de gemeente zicht op kamerverhuur en woningsplitsing in de gehele stad en krijgen ze tevens inzicht in welke panden ‘onderzoekswaardig’ zijn. Vervolgens kunnen medewerkers inzoomen op dat pand en krijgen ze in 1 oogopslag alle relevante data gepresenteerd om te kunnen besluiten of het pand bijvoorbeeld bezocht moet worden.

Opschoning data als bijvangst

De gemeente is voornemens haar huidige vergunningensysteem te vervangen. De Monitor kan mogelijk helpen om bij de invoering van het nieuwe systeem opgeschoonde data aan te leveren voor volledige en actuele ‘locatiedossiers’. Handmatig zou zoiets onbegonnen werk zijn.  Voor de Monitor is nl. een algoritme ontwikkeld om data uit een breed scala aan bronnen te structureren en te presenteren in een timeline op een pand.  Vooraf niet als doel gedefinieerd, maar zeer waardevol voor verdere verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening.

Inschrijven

Tijdens het webinar zullen we de werkwijze van de gemeente Eindhoven toelichten en de applicatie demonstreren. Voor een webinar heb je alleen maar een desktop/tablet met geluid en Internet-verbinding nodig. Schrijf je hier in voor deelname:

N.B. in overleg met de gemeente is besloten dat het webinar alleen toegankelijk is voor overheidsprofessionals!Relevante links

Congrestival samen organiseren: DURF en vertrouwen

Eén krachtige lokale overheid, dat is hét antwoord in deze tijd van snelle veranderingen. Gemeentelijke overheden staan voor opgaven die alleen kunnen worden aangepakt en opgelost in samenwerking. Samenwerking tussen disciplines en partijen binnen de gemeentelijke organisatie of met partners daarbuiten. Of met ándere gemeenten en hogere overheden. Want zonder samenwerken kom je nergens. Zeker in deze tijd dat alles ingewikkelder, meeromvattend, groter, gespecialiseerder, gevoeliger, sneller en duurder is geworden. Er wordt dan ook veel samengewerkt in het gemeentelijke domein en er zijn veel nieuwe initiatieven, mede gestimuleerd door de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden.

Hoe organiseer je dat?

Hoe vanzelfsprekend samenwerken ook is, iets samen organiseren heeft een extra dimensie. Dat gaat niet vanzelf. Samen organiseren vraagt om durf en vertrouwen. Durf om geijkte paden te verlaten en het anders te doen, om je open te stellen, de dialoog aan te gaan, krachten te bundelen. Vertrouwen in de kennis van anderen en de wil om de klus met elkaar te klaren.

VNG Realisatie helpt u inzicht te krijgen in dat proces van samen organiseren, toegesneden op de opgaven waar gemeenten voor staan. We delen de ervaringen en vinden de kansen die samen organiseren biedt.

Congres en festival in één

Dat doen we op 13 maart 2019 in De Fabrique in Utrecht. Het wordt een inspirerende dag voor gemeentelijke organisaties. We noemen het een Congrestival, omdat het méér is dan een inhoudelijk congres alleen. Het wordt ook – in een informele setting met veel netwerkkansen – een festival van initiatieven en praktijkvoorbeelden, van ideeën en innovaties, verpakt in inspirerende sessies, discussietafels met inwoners, speeddates, workshops en ‘fasterclasses’. Raymond Knops, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opent het congrestival. Onder zijn verantwoordelijkheden vallen onder meer de digitale overheid en de basisregistraties personen. Knops: “Ik weet vanuit mijn ervaring als lokaal bestuurder bij het inrichten van innovatieateliers dat je alleen innovatie krijgt als je de gebaande paden durft te verlaten en met mensen spreekt die niet dezelfde taal spreken als jijzelf” (Computable 1/2019)

Maatschappelijke en Uitvoeringsvraagstukken staan centraal

Tijdens het Congrestival staan de actuele maatschappelijke thema’s, gemeentelijke uitvoeringsvraagstukken en daarbij behorende randvoorwaardelijke onderwerpen centraal. Ze zijn ook letterlijk zichtbaar op verschillende pleinen. Op die pleinen en in een groot aantal subzalen laten gemeenten zien hoe samen organiseren ruimte kan creëren voor (inter-)lokale uitdagingen en doelen, hoe gemeentelijke organisaties onderling kennis en ervaring delen en maken we inzichtelijk hoe gemeenten en VNG deze vraagstukken aanpakken. U kunt er letterlijk de volgende dag met uw eigen gemeentelijke vraagstukken mee aan de slag om uw dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder te verbeteren.

Shintō Labs aanwezig op Plein Openbare Orde en Veiligheid

Shintō Labs is door VNG Realisatie gevraagd om haar oplossingen door datagedreven toezicht, handhaving en veiligheidsbeleid te presenteren op het Plein Openbare Orde en Veiligheid. Onder andere laten we de case van de gemeente Zaanstad zien waarin we met behulp van data analyse grip krijgen op ondermijning.